زبان و یادگیری

تماشاي رشد زبان کودک از آوا هايي که در ابتدا توليد مي کند، به سوي غان و غون هاي اوليه، اولين کلمات، جملات ابتدايي و مکالمات کامل، بسيار هيجان انگيز است. اقدامات زيادي وجود دارند که شما مي توانيد براي رشد زبان و باز کردن باب ارتباط ميان خود و کودکتان، انجام دهيد.
زبان و یادگیری
خانه > مجله کودک > زبان و یادگیری