خواب و استراحت

الگوي خواب هر نوزاد با ديگري تفاوت دارد. چيزي که براي شما اهميت دارد اين است که بدانيد چه چيزي براي نوزاد شما موثر است. در مورد خواب نوزاد مسائل پايه اي را به خاطر داشته باشيد و همزمان تکنيک هاي ظريف به خواب بردن نوزاد در ماههاي اوليه ي پس از تولد را هم يادبگيريد. سپس براي خواباندن نوزاد چند ماهه ي خود هم بايد نکاتي را بياموزيد.
خواب و استراحت
خانه > مجله کودک > خواب و استراحت