هوش

رابطه اي که ميان پدر بزرگ/ مادربزرگ ها و نوه وجود دارد رابطه ي خاصي است. مخصوصا براي پدربزرگ و مادر بزرگ ها. در مورد چگونگي برقراري ارتباط با نوه ها راههايي پيدا کنيد و تفاوت هاي ميان تربيت و برخورد والدين و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها را هدايت کنيد.
هوش